W dniu 24 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt: I FPS 1/21 Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie podjął przełomową uchwałę, której sedno sprowadza się do tego, że wątpliwa praktyka wszczynania przez organy podatkowe postępowań karnoskarbowych wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych podlega kontroli sądowo-administracyjnej, a taka czynność organu może zostać przez sąd uchylona.

NSA stanął na stanowisku, iż sądy administracyjne mają pełne prawo badać wpływ wszczęcia postępowania karnoskarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Chodzi o to, czy art. 70 § 6 pkt  1 Ordynacji podatkowej nie jest wykorzystany przez organy podatkowe w sposób instrumentalny. W świetle uchwały nie budzi już wątpliwości, że podatnik może żądać sądowej weryfikacji, czy doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia oraz czy czynności organu podatkowego nie były jedynie pozorne i stanowiły nadużycia prawa.

Wskazana uchwała wiąże sądy administracyjne w Polsce, a zatem będzie miała ona duży wpływ na przyszłą praktykę orzeczniczą.