WSA w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. sprawy ze skargi strony na postanowienie SKO z dnia 17 lipca 2020 r., w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania, uchylił zaskarżone postanowienie.

Stan faktyczny był następujący. W dniu 17 września 2019 r. skarżąca wystąpiła do MOPS-u z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dwie córki. Burmistrz pismem z dnia 17 września 2019 r. poinformował skarżącą o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego. Następnie decyzją z dnia 14 maja 2020 r. burmistrz orzekł o uchyleniu prawa do świadczenia wychowawczego na jedną z córek. Skarżąca za pośrednictwem poczty wniosła odwołanie datowane na dzień 2 lipca 2020 r. Postanowieniem z dnia 17 lipca 2020 r. SKO stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Skarżąca zaskarżyła ww. postanowienie podnosząc, że odwołanie wysłała pocztą mailową, ale nie zostało ono w tej formie uznane, wobec czego kolejne odwołanie wniosła za pośrednictwem poczty.

WSA wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2021 r. uwzględnił skargę i wskazał, że SKO nie miało podstaw do uznania, iż odwołanie zostało przez skarżącą wniesione z uchybieniem terminu. Forma złożenia podania w postaci elektronicznej jest dopuszczalna. Brak na odwołaniu wnoszonym w formie elektronicznej bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest brakiem formalnym, który może być usunięty, o ile znany jest adres wnoszącego podanie. Brak taki można uzupełnić poprzez przesłanie podania przez wnoszącego i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź wniesienie podania w formie pisemnej opatrzonego podpisem. SKO nie wezwał skarżącej do uzupełnienia braku formalnego odwołania poprzez jego podpisanie. Ostatecznie skarżąca uzupełniła ten brak z własnej inicjatywy poprzez nadesłanie do organu odwoławczego podpisanego odwołania.