Interes prawny w uzyskaniu danych adresowych członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z rejestru PESEL, celem wystąpienia z powództwem na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może zostać wykazany przed zakończeniem postępowania upadłościowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Białymstoku w wyroku z dnia 12 stycznia 2021 r. (sygn. akt: II SA/Bk 792/20).

 

W rozpoznawanej sprawie skarżąca złożyła wniosek do Urzędu Miasta o udostępnienie z rejestru PESEL adresu zameldowania na pobyt stały i czasowy członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności w upadłości likwidacyjnej. Skarżąca celem wykazania interesu prawnego w uzyskaniu ww. informacji przedłożyła wyciąg z zestawienia do listy wierzytelności, ostateczny plan podziału wierzytelności oraz wyciąg z KRS, z których wynikało, że została ona zaliczona do kategorii IV, co oznaczało, że nie uzyskała zaspokojenia swoich wierzytelności od upadłej spółki. Organ odmówił skarżącej udostępnienia danych adresowych członka zarządu spółki wskazując, że nie wykazała ona interesu prawnego w uzyskaniu tych danych, w tym nie przedstawiła postanowienia sądu o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, dane z rejestru PESEL mogą być udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny. W art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych wskazano, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Zgodnie natomiast z art. 126 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego konieczne jest oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedzib i adresów stron w przypadku skierowania do sądu pierwszego pisma w sprawie.

 

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku podkreślił, że: „Na równi z bezskutecznością egzekucji należy traktować taki stan majątku upadłej spółki, w którym wiadomo, że egzekucja nie doprowadzi do zaspokojenia wierzyciela (…) skarżąca wykazała posiadanie interesu prawnego w uzyskaniu danych adresowych członka zarządu, bowiem zrealizowanie jej uprawnień, wynikających z art. 299 KSH wymaga znajomości adresu osoby pozwanej. Sąd nie ma wątpliwości, że interes prawny skarżącej ma charakter: własny, osobisty, indywidualny i realny (…) Nie można zgodzić się ze stanowiskiem organu (…), że dopiero po przedstawieniu postanowienia sądu stwierdzającego wykonanie planu spłaty i umarzającego zobowiązania upadłego można by mówić o bezskuteczności egzekucji, a obecnie żądanie danych z rejestru PESEL jest przedwczesne. Po pierwsze: plan spłaty nie obejmuje wierzytelności skarżącej do zapłaty; po drugie: organ administracji nie jest uprawniony do badania, czy roszczenie odszkodowawcze, którego chce dochodzić skarżąca przed sądem powszechnym, jest uzasadnione. Jak wyżej wskazano, bezskuteczność egzekucji została wykazana przez skarżącą przed zakończeniem postępowania upadłościowego. Pomiędzy wnioskiem o udostępnienie adresu z rejestru PESEL, a sytuacją prawną skarżącej istnieje powiązanie prawne. Interes prawny został przez skarżącą wykazany w świetle art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności”.