W dniu 8 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na posiedzeniu niejawnym z wniosku spółki o przywrócenie terminu do usunięcia braków fiskalnych skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, postanowił przywrócić termin do usunięcia braków formalnych skargi (sygn. akt II SA/Łd 723/20).

Skarżąca spółka uiściła opłatę od skargi w kwocie 200,00 zł. Następnie została ona wezwana do uzupełnienia wpisu sądowego poprzez uiszczenie dodatkowej kwoty opłaty w wysokości 1.300,00 zł. Jednakże w zakreślonym terminie wpis nie został uiszczony. W związku z tym, WSA w Łodzi wydał postanowienie o odrzuceniu skargi z uwagi na nieuiszczenie wpisu sądowego w pełnej wysokości.

W dniu 17 listopada 2020 r. spółka uiściła brakującą opłatę od skargi oraz złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. Z wniosku wynikało, że niemożność dokonania opłaty w terminie związana była z panującą epidemią COVID-19. Wskazano, że w spółce tylko jedna osoba zajmuje się prowadzeniem rozliczeń. Osoba ta z uwagi na pandemię, nie miała możliwości dostępu do systemu płatności w okresie, w którym należało opłacić skargę. Nie była ona też w stanie zrealizować przelewu z domu, a była zmuszona izolować się z uwagi na to, że miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.

WSA w Łodzi uznał złożony wniosek za zasadny i przywrócił termin do usunięcia braków formalnych skargi. W ocenie WSA we wniosku należycie uprawdopodobniono, że w terminie do opłacenia skargi, spółka nie była w stanie tego uczynić. Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 uniemożliwiały podejmowanie czynności życia codziennego na takich samych zasadach jak w okresie przed jej wystąpieniem. Doręczenie przesyłki zawierającej wezwanie do uzupełnienia braków skargi nastąpiło w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Uznać należy, że opóźnienie w uiszczeniu uzupełniającego wpisu sądowego miało miejsce w wyjątkowo trudnym okresie, gdy w całym kraju bezpośrednia komunikacja była często utrudniona albo nawet niemożliwa, zaś zwykła organizacja pracy została poważnie zakłócona przez gwałtowny wzrost nowych zachorowań w październiku i listopadzie 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, że zaistniałe okoliczności mają niewątpliwie wpływ na ocenę wniosku o przywrócenie terminu i wskazują, że uchybienie terminowi nie nastąpiło z winy skarżącej spółki.