Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1192), która weszła w życie 23 lipca 2021 r. zmieniła przepisy regulujące relacje zobowiązaniowe z umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Podmioty, które do 6 sierpnia 2021 r. wycofają się ze złożonych ofert przedłużenia umowy (za trzy ostatnie lockdowny) mogą uchylić się od skutków prawnych w zakresie przedłużenia okresu najmy, jednocześnie nie tracąc zwolnienia z czynszu.

Dotychczas w przypadku zamknięcia centrów handlowych w wyniku pandemii, najemcy i inne podmioty używające powierzchni handlowej na podstawie innej podobnej umowy mogli uzyskać zwolnienie z czynszu w zamian za przedłużenie umów o kolejny okres 6 miesięcy. Ustawa nowelizująca umożliwiła utrzymanie zwolnienie z czynszu przy jednoczesnej możliwości anulowana prolongaty umów. Konieczne jest jednak uchylenie się do skutków złożonej ofert na piśmie do dnia 6 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją jeżeli na podstawie art. 15ze ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprawniony do używania powierzchni handlowej złożył ofertę, której termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 r., uprawniony, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli w przedmiocie przedłużenia umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli nie obejmuje wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron umowy oraz przedłużenia umowy o okres, który upłynął z dniem poprzedzającym złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli.

Nowelizacja stanowi, że uprawnienie to dotyczy ofert, których termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 roku – tym samym nie obejmuje zamknięcia centrum handlowych, które miało miejsce w marcu i kwietniu ubiegłego roku.

Nowelizacja nie dotyczy także umów najmu zawartych po dniu 14 marca 2020 roku.