Kancelaria SWS wygrała dla Klienta sprawę o ponad 16 milionów złotych przed Sądem Najwyższym. 

Spór dotyczył odszkodowania za szkodę poniesioną przez powódkę w związku z pozbawieniem jej męża prawa pierwszeństwa w nabyciu dzierżawionej od Klienta nieruchomości rolnej. Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji Kancelarii i uznał, że strona pozwana nie naruszyła prawa pierwszeństwa, tak więc po stronie męża powódki nie mogło powstać i nie powstało roszczenie odszkodowawcze. W konsekwencji Sąd uznał, że powódka – jako spadkobierczyni męża – roszczenia tego nie odziedziczyła.

Co więcej, Sąd Najwyższy potwierdził także stanowisko Kancelarii, że wpis w księdze wieczystej prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości nie kreuje tego uprawnienia, jako prawa bezwzględnie skutecznego skoro w odniesieniu do określonej sytuacji, zgodnie z treścią art. 29 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, uprawnienie to nie działa. Podobnie, wpis taki nie kreuje też tego uprawnienia na rzecz spadkobiercy dzierżawcy, gdyż z chwilą utraty statusu dzierżawcy prawo pierwszeństwa wygasa. Sąd podkreślił także, że uprawnienie to istnieje tylko w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa, a więc utrata przez nieruchomość takiego statusu również je wygasza.

W niniejszej sprawie Kancelarię reprezentowała radca prawny Marzena Buchowiecka.