Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 lutego 2021 r. oddalił zażalenie pozwanych na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 23 lipca 2020 r. odrzucające skargę kasacyjną wskazując, że skutek określony w art. 165 § 2 k.p.c. (oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu) nie zależy wprawdzie od tego, czy strona nadała pismo procesowe przesyłką poleconą, niemniej jednak – z uwagi na rozkład ciężaru dowodu – nadawca przesyłki musi zdawać sobie sprawę z tego, że ryzyko niemożności ustalenia rzeczywistej daty nadania pisma spoczywa na osobie, która wybrała określony sposób wysyłki.

Sąd Apelacyjny odrzucił skargę kasacyjną pozwanych, podając, że pełnomocnik pozwanych nie przedłożył pełnomocnictwa uprawniającego do sporządzenia skargi w imieniu skarżących. W zażaleniu pozwani zarzucili, że braki formalne skargi zostały uzupełnione prawidłowo, a właściwe pełnomocnictwo zostało przesłane w odrębnym piśmie. Skarżący wyjaśnili, że zostało ono nadane zwykłym pismem, więc przedłożenie dowodu nadania jest niemożliwe. Przedłożyli natomiast poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię nieopatrzonego datą pisma przewodniego wysłanego wraz z pełnomocnictwem. W dniu 21 września 2020 r. do Sądu Apelacyjnego wpłynęło pismo przewodnie wraz z pełnomocnictwem. Na kopercie odciśnięto dwa datowniki wskazujące na odmienne daty nadania pisma, tj. 7 lipca 2020 r. oraz 16 września 2020 r.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że źródłem wątpliwości w przedmiotowej sprawie było nie tylko odciśnięcie na kopercie sprzecznych ze sobą datowników pocztowych, lecz także inne okoliczności, w tym m.in. brak daty na piśmie przewodnim dołączonym do prawidłowego pełnomocnictwa i graficzne różnice między poświadczoną kserokopią przedłożoną jako odpis pisma przewodniego dołączonego do prawidłowego pełnomocnictwa a oryginałem pisma. Z uwagi na odciśnięcie na kopercie dwóch różniących się od siebie datowników i przy uwzględnieniu pozostałego materiału sprawy, nie można było uznać, że oddanie pisma procesowego obejmującego brakujące prawidłowe pełnomocnictwo procesowe nastąpiło w zakreślonym przez Sąd Apelacyjny terminie.