W rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie – I Wydział Cywilny sprawie (I ACa 306/20), powód wniósł o zobowiązanie pozwanego do bezpłatnego opublikowania w tygodniku sprostowania o określonej treści. Sąd Okręgowy w wyroku uwzględnił częściowo powództwo, zaś w pozostałej części powództwo oddalił. Pozwany zaskarżył wyrok w całości, wnosząc o zmianę wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości.

W wyroku z dnia 13 sierpnia 2020 r. Sąd Apelacyjny wskazał, że pozwany nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu wyroku w zakresie oddalającym powództwo. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że: „Apelacja odnosząca się do rozstrzygnięcia zawartego w punkcie drugim wyroku jest niedopuszczalna. W punkcie tym Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił częściowo powództwo, zatem pozwany nie ma interesu prawnego w jego zaskarżeniu, bowiem takie orzeczenie nie ingeruje w żaden sposób w sferę jego praw i obowiązków”.

Wskazać należy w tym zakresie, że zgodnie z treścią art. 368 § 1 k.p.c. apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, zwięzłe przedstawienie zarzutów, uzasadnienie zarzutów, powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów oraz wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. Przy czym, przesłanką dopuszczalności środka zaskarżenia, konieczne jest istnienie interesu prawnego (gravamen) w zaskarżeniu danego orzeczenia lub jego części (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r., III CZP 88/13). „Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny interes ten polega na pokrzywdzeniu strony, gdyż jej zdaniem mocą orzeczenia powstała dla niej niekorzystna różnica między żądaniem zgłoszonym w sporze, a rozstrzygnięciem tego sporu” (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2020 r., V CZ 97/19).

W rozpatrywanej przez Sąd Apelacyjny sprawie, w związku z brakiem interesu prawnego pozwanego w zaskarżeniu wyroku w części oddalającej powództwo (a więc w części korzystnej dla pozwanego), Sąd Apelacyjny odrzucił apelację w tym zakresie na podstawie art. 373 k.p.c.