Zgodnie z art. 795 par. 1 k.p.c. „Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie”. Do czasu reformy k.p.c. charakter zażalenia na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności skutkującego przekazaniem sprawy do sądu wyższej instancji nie budził wątpliwości. Pojawiły się one po nowelizacji art. 7674 k.p.c. poprzez dodanie par. 11, który wskazuje, że „Zażalenie rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów”. Wielu prawników wskazywało, że w art. 795 par. 21 k.p.c. ustawodawca nieprzypadkowo pozostawił określenie „sąd drugiej instancji”. 

Sąd Najwyższy 20 sierpnia 2021 r. w sprawie o sygn. III CZP 58/20 podjął uchwałę wyjaśniającą powyższe wątpliwości. W składzie 3 sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne: „Czy zażalenie na postanowienie w przedmiocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wydane przez sąd rejonowy podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy jako sąd drugiej instancji?”

​Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że „Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności rozpoznaje inny skład tego sądu”.