W dniu 17 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi kasacyjne dziesięciu poznańskich spółdzielni mieszkaniowych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalających skargi na uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Tym samym NSA zakończył spór, który toczył się z inicjatywy spółdzielni mieszkaniowych od sierpnia 2013 roku, a w którym spółdzielnie podnosiły, że nie mogą być zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wymaganych na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzw. „ustawy śmieciowej”.
W ustnych motywach uzasadnienia NSA wskazał, że zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” prawidłowo zinterpretowali przepisy ustawy. NSA opowiedział się za szeroką wykładnią pojęcia „właściciel” w „ustawie śmieciowej”, a tym samym uznał, że spółdzielnia jako podmiot wchodzący w zakres pojęcia „właściciel” mógł zostać zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Sprawa miała charakter precedensowy, zaś materia budziła liczne wątpliwości z uwagi na brak odpowiedniego orzecznictwa. Zaskarżona decyzja była jedną z pierwszych tego typu spraw, w których formalnie zakwestionowano spółdzielnie jako właściciela na gruncie znowelizowanych przepisów tzw. ustawy śmieciowej. Wczorajsze orzeczenie NSA niewątpliwie przyczyni się do ugruntowania stanowiska organów gminnych w relacjach ze spółdzielniami i innymi podmiotami obowiązanymi do składania deklaracji oraz do uiszczania odpowiednich opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.