Kancelaria SWS przez ostatni rok świadczyła na rzecz Zamawiającego – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie obsługę prawną etapu przygotowania inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”.

Inwestycja obejmowała następujące zadania:

  • Przebudowa Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie
  • Przebudowa Falochronu Zachodniego i Wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie
  • Rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu wraz z usunięciem dalby
  • Przebudowa Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 w Trzebieży

W ramach zawartej umowy prawnicy Kancelarii SWS sporządzili dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wybór Wykonawców Robót na Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego (tzw. Czerwony FIDIC) oraz Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji, a także sprawowali nadzór prawny nad wszystkimi czynnościami wykonywanymi w ramach postępowań przetargowych.

Efektem świadczonej obsługi prawnej są:

  • 3 skutecznie i sprawnie przeprowadzone postępowania przetargowe zakończone wyborem najkorzystniejszych ofert
  • 1 postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą (obejmujące dwa wniesione odwołania) zakończone sukcesem na rzecz Klienta Kancelarii SWS – odwołania oddalone w całości
  • 1 zawarta umowa z Inżynierem Kontraktu o wartości ponad 2 mln zł brutto
  • 4 zawarte Kontrakty FIDIC z Wykonawcami Robót o łącznej wartości ponad 35 mln zł brutto