W dniu 15 października 2020 r. weszła w życie część zmian w ramach Tarczy Antykryzysowej 5.0 (ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

 

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Zwolnieniem objęci są jedynie płatnicy składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzą jako przeważającą działalność oznaczoną jednym z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

Zwolnienie obowiązuje w przypadku, gdy wnioskujący był zgłoszony do dnia 30 czerwca 2020 r. jako płatnik składek, a przychód z powyższej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Opłacone należności, które zostaną zwolnione, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Należy pamiętać, że wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek powinien zostać przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r., a do wniosku należy dodatkowo załączyć oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Ponadto, warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.